Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

SilahRuhsat

Giriş
Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü
 
Aşağıdaki konularda bilgi edinmek için lütfen konu başlığına tıklayınız...
1. Silah Taşıma Ruhsatı
2. Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı
3. Silah Bulundurma Ruhsatı
4. Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
5. Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı
6. Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller
7. Satıcılık (Bayilik) Belgesi
8.Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
9.Patlayıcı Madde Satın Alma Kullanma İzin Belgesi
10.Havai Fişek İzni
1.Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunda Gerekli Belgeler
a) Gerekli Genel Belgeler:
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3) Silah ruhsatı istek formu, (Müdürlüğümüzce verilecektir.)
4) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
5) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,

b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,

c- Basın Mensupları:Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı fotokopisi

d- Kuyumcu ve sarraflar:
1. Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi,
4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı,

e- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
1. Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
2. Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
» İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
» Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,

f- Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),

g- Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,

h- Yıllık satış tutarı (ciro):
1. Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
2. Kar zarar cetveli ve bilanço,
3. Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
4. Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,

ı- Arazi sahipleri:
1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
3. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

i- Sürü sahipleri:
1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
3. Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,

j- Müteahhitler:
1. İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

k- Akaryakıt istasyonu sahipleri:
1. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
1. İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
2. Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
3. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
4. Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
- İş sahiplerinden
1. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
» İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
» Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,

n- Poligon sahipleri:
- İş sahiplerinden;
1. İşletme ruhsatı fotokopisi,
2. Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
3. Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
4. Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,

- Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
» İş sahiplerinden istenen belgeler,
» İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı,
» Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
1. Kişi/kurumun yazılı müracaatı
2. Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
3. Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,

ö- Arıcılık yapanlar:
• Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
• Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
• 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek),
• Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,

p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
1. Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
2. Oda kayıt belgesi,
3. İş sahibinin yazılı müracaatı,
4. Depo izin belgesi fotokopisi,
5. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,

r- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile kurumlarından ayrılanlar:
1. Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,

s- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
1. Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
2. Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,

ş- Avukatlardan:
1. Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı,

- Noterlerden:
1. Noterlik belgesi fotokopisi,
2. Vergi dairesi yazısı

t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis üyeleri:
1. Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
2. Görevle ilgili seçim tutanağı,

u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2. İl/ilçe seçim kurulu yazısı

ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
1. Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
2. İl/ilçe seçim kurulu yazısı
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(7) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
2.Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı Başvurusunda Gerekli Belgeler
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
1. Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3. Silah ruhsatı istek formu, (Müdürlüğümüzce verilecektir.)
4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
5. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu
6. Avcılık belgesi.
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(7) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
3.Silah Bulundurma Ruhsatı Başvurusunda Gerekli Belgeler
1. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler. Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3. Silah ruhsatı istek formu, (Müdürlüğümüzce verilecektir.)
4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
5. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(2) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
4.Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunda Gerekli Belgeler
1. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler. Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2. Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
3. Silah ruhsatı istek formu, (Müdürlüğümüzce verilecektir.)
4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
5. Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,,
Ancak Yönetmeliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin 1,2,3,4,5,10 ve 11 numaralı alt bentlerinde sayılanlardan silah ruhsatı için gerekli olan belgelerden sağlık raporu istenmez.
1) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafından imzalanmış, mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(2) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
5.Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Başvurusunda Gerekli Belgeler
91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Emekli Kamu Görevlileri” başlıklı 10 uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden emekli kamu görevlilerinden;
1- Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü veya ilgili kurumlarca düzenlenmiş emekli olunduğuna dair belge veya emekli kimlik kartı fotokopisi,
2- Haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi birinci fıkrasının 4 üncü bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hakim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personelden ve MİT hizmetleri mensuplarından emekli olanların, emekli olduktan sonra müracaat etmeleri halinde ruhsat düzenlenirken sağlık raporu, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve adli sicil belgesi istenmeyecektir.
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(2) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
6.Silah Ruhsatı Verilmesini Engelleyen Haller
a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,
b) Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
c) Haklarında Türk Ceza Kanununun 119 uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d) Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
e) Taksirle veya basın yoluyla işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arzetme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g) Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
h) Kanunun 12, 13, 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
ı) Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
i)Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
j) Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak yerlerde silah taşıyanlar,
k) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
l) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tart veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (c) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı kanunun 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ya da haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen ya da 1402 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince emekli edilenler,
m) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
n) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
o) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.
ö) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
Başa Dön
7.Satıcılık (Bayilik) Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler
a) Satıcılık (Bayilik) Belgesi: Bu belge illerde münhasıran valilerce verilir. 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamına giren silahların satışını yapmak isteyenler aşağıdaki belgeleri dilekçelerine ekleyerek valiliğe müracaat eder.
1- İşyerinin kendi mülkiyetlerinde bulunduğunu veya kiralandığını kanıtlayan belge,
2- Silah bulundurmasında ve satmasında bedeni ve ruhi bakımdan bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu,
3- Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
4- 2521 sayılı Kanun hükümlerine uymayı taahhüt ettiği ve doğacak Kanuni sorumluluğu üstlendiğine dair taahhütname,
5- T.C. Kimlik Numarası beyanı,
6- İki adet fotoğraf.
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(7) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
8.Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Başvurusunda Gerekli Belgeler
2521 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince illerin merkez ilçelerinde valiler, ilçelerde kaymakamlarca verilir.
İlk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi almak isteyenlerin;
1. T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,
3. Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu,
4. Dört adet fotoğraf,
5. Dilekçe
6. Harç Makbuzu
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(3) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
9.Patlayıcı Madde Satın Alma Kullanma İzin Belgesi için Gerekli Belgeler
1. Dilekçe
2. Depolama İzin Belgesi
3. Depo Tespit Tutanağı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
4. Depo Uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu
5. İhtiyaç Raporu
6. Taahhütname
7. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
8. İşe Dair Belge (Maden ruhsatı, sözleşme vb.)
9. Depo Muvafakatnamesi (Depo başkasına ait ise)
10. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
11. Eski İzin Belgesinin Aslı (İzin belgesinin yenilenmesinde)
12. Beyanname
13. Ticaret Sicil Gazetesi (İlk müracaatlar ve isim değişikliklerinde)
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(7) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön
10.Havai Fişek İzni Başvurusunda Gerekli Belgeler
1. Talep sahibinin vereceği, kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına, bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana, kullanacak olan kişilere ve bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri içeren dilekçe,
2. Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi,
3. Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname
4. Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için Tüzüğün 53 üncü maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte olup, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
5. Nakil görevlilerinin verecekleri taahhütname
6. Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi
(Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiği tarihten itibaren)

(1) GÜN

içerisinde verilir.
Başa Dön