Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Mübadele İlanı
27.02.2015  


MÜBADELE İLANI

BAYBURT İL EMNİYET  MÜDÜRLÜĞÜ

 

Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı, 4645 sayılı kanunun 4.maddesi (1) (d) bendine göre; HEK olarak karar alınmış mal ve malzemeler  22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38.maddesi uyarınca 120 (YüzYirmi) Adet 52*93 cm boyutunda ve en az 1,2 mm kalınlığında gri renkli çelik raf, 64 (AltmışDört) Adet 2 metre yüksekliğinde ve 40*40*2mm ebatlarında gri renkli çelik raf direği, köşebent, 64 (AltmışDört) Adet 40*40 mm ebatlarında ayak plastiği, pabuç, 480 (DörtYüzSeksen) Adet 5/16mm lik galvaniz cıvata+somun ile mübadele edilecektir.

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

Genç Osman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

: 0 458 211 44 10 ( Dahili : 6411-6495 )

– Fax : 0 458 211 66 41

 

 

2-Mübadele konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı, 4645 sayılı kanunun 4.maddesi (1) (d) bendine göre; HEK-Hurda olarak karar alınmış mal ve malzemeler.           

 

b)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri

: Mübadele karşılığı verilecek olan mal ve malzemeler, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü müştemilatındadır. Mübadele karşılığı alınacak olan malzemelerin teslim alma yeri Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Gençosman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı/BAYBURT.              

 

c) Teslim Etme Tarihi

 

d) Teslim Alma Tarihi

 : Mübadele karşılığı alınacak olan mal ve malzemelerin sözleşmenin imzalanmasından itibaren (30) gün içinde teslim edecektir.

 : Mübadele karşılığı İdare tarafından verilecek olan mal ve malzemeler, mübadele karşılığı alınan mal ve malzemelerin Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip (15) gün içinde Verilecek Mal idareden teslim alınacaktır.

3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

: Bayburt Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 24.03.2015  Salı günü Saat : 14:30

 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 3’ü oranındaki Geçici Teminat,

c) Tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini sunmaları zorunludur.

e-) Gerçek kişi olması halinde Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

f1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

f2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı Bayburt Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 20,00 TL’nin Bayburt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra alınan makbuz ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler kapalı zarf usulü  ile, 24.03.2015  günü Saat 14:30’a kadar Bayburt Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, 24.03.2015  günü Saat 14:30’ dan önce ihale komisyonunun elinde olması şartı ile iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir

11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12-Mübadele Karşılığı Alınacak Malzemenin Özellikleri

Ø  52*93 cm boyutunda ve en az 1,2 mm kalınlığında 120 (YüzYirmi) adet gri renkli çelik raf,

Ø  2 metre yüksekliğinde ve 40*40*2mm ebatlarında 64 (AltmışDört) adet gri renkli çelik raf direği, köşebent,

Ø  40*40 mm ebatlarında 64 (AltmışDört) adet ayak plastiği, pabuç

Ø  5/16mm lik 480 (DörtYüzSeksen) adet galvaniz cıvata+somun  

 

13-Mübadele konusu malzemenin özelikleri

 tablo.PNG

15- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü müştemilatı adresinde görülebilir

16-Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 3.775,00 TL(ÜçBinYediYüzYetmişBeşTürkLirası)dır.

17-İhale açık artırma usulü yapılacaktır.

18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS