Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
İhale ilanı
18.07.2014  
MÜBADELE İLANI

BAYBURT İL EMNİYET  MÜDÜRLÜĞÜ

 

Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı, 4645 sayılı kanunun 4.maddesi (1) (d) bendine göre; HEK olarak karar alınmış 17 (Onyedi) adet araç  22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4645 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38.maddesi uyarınca  (2) adet 2014  model  HYUNDAİ İ20 1.4 jump otomatik vites, klima, abs, sürücü ve yolcu hava yastığı araç ile 12 adet 195*65*15 yazlık oto lastiği, 12 adet 195*65*15 kışlık oto lastiği, 12 adet 185*65*14 yazlık oto lastiği, 12 adet 185*65*14 kışlık oto lastiği mübadele edilecektir.

 

1-İdarenin

 

    a) Adresi

Genç Osman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı BAYBURT

    b) Telefon ve faks numarası

: 0 458 211 44 10 ( Dahili : 6411-6495 )

– Fax : 0 458 211 66 41

 

 

2-Mübadele konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı, 4645 sayılı kanunun 4.maddesi (1) (d) bendine göre; HEK olarak karar alınmış 17 (Onyedi) adet araç.           

 

b)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri

: Mübadele karşılığı verilecek olan araç, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Şingah mahallesi Polis Lojmanları otoparkı adresi. Mübadele karşılığı alınacak olan araçların teslim alma yeri Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Gençosman Mahallesi Turgut Özal Bulvarı/BAYBURT.              

 

c) Teslim Etme Tarihi

 

d) Teslim Alma Tarihi

 : Mübadele karşılığı alınacak olan araçlar sözleşmenin imzalanmasından itibaren (30) gün içinde teslim edecektir.

 : Mübadele karşılığı İdare tarafından verilecek olan araç, mübadele karşılığı alınan araçların Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip (15) gün içinde Verilecek Mal idareden teslim alınacaktır.

3-Mübadelenin

 

a) Yapılacağı yer

: Bayburt Emniyet Müdürlüğü-Lojistik Şube Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

: 04/08/2014 Pazartesi günü Saat : 14:00

 

4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:

Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;

a) Teklif Mektubu,

b) Verilecek mala ait tahmini bedelin % 3’ü oranındaki Geçici Teminat,

c) Tebligat adresini gösterir bir belge,

d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirkülerini sunmaları zorunludur.

e-) Gerçek kişi olması halinde Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.

f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunmadığına dair;

f1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,

f2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alınacak adli sicil belgesi, istenir

5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.

6- Mübadele dokümanı Bayburt Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği adresinde görülebilir ve 20,00 TL’nin Bayburt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra alınan makbuz ile aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.

7- Teklifler kapalı zarf usulü  ile, 04/08/2014 Pazartesi günü Saat 14.00’a kadar Bayburt Emniyet Müdürlüğü, Lojistik Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.

9- İstekliler Verilecek Mala ait tahmini bedelin %3’ü oranında geçici teminat vereceklerdir.

10- Sözleşme yapılacaktır. Ancak sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir

11- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.

12-Mübadele Karşılığı Alınacak Malzemenin Özellikleri

a.       (2) adet 2014  model  HYUNDAİ İ20 1.4 jump otomatik vites, klima, abs, sürücü ve yolcu hava yastığı araç donanımlı olacaktır.

b.       12 adet 195*65*15 yazlık oto lastiği, 12 adet 195*65*15 kışlık oto lastiği, 12 adet 185*65*14 yazlık oto lastiği, 12 adet 185*65*14 kışlık oto lastiği, Lassa marka olacaktır.

 

13-Mübadele konusu malzemenin  özelikleri

 

Sıra No

MODELİ MARKASI TİPİ VE CİNSİ

MİKTARI

HASAR ORANI

01

2000 Model Renault Europa19 1.6 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

02

1998 Model Tofaş Şahin 1.4 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

03

2001 Model  Hyundai Accent 1.5 GLS Binek Otomobil

1 Adet

Faal

04

1998 Model  Tofaş Kartal1,6 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

05

1999 Model  Ford Transit LCX Kısa Şasi Minibüs

1 Adet

Faal

06

1999 Model Tofaş Şahin 1,4 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

07

1999 Model Tofaş Şahin1,4 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

08

2000 Model  Renault Europa19 1.6 RNE Binek Otomobil

1 Adet

Faal

09

1999 Model  Renault Europa19 1.6 RNE Binek Otomobil

1 Adet

Faal

10

1998 Model  Renault Broadway RN Binek Otomobil

1 Adet

Faal

11

1998 Model Tofaş Şahin 1,4 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

12

2000 Model  Renault Europa19 1.6 RNE Binek Otomobil

1 Adet

Faal

13

1999 Model  Renault Europa19 1.4 Binek Otomobil

1 Adet

Faal

14

1999 Model  Hyundai Accent 1.5 GLS Binek Otomobil

1 Adet

Faal

15

2001 Model  Renault Europa19 1.6 RNE İE Binek Otomobil

1 Adet

Faal

16

1999 Model Ford Transit LCX Kısa Şasi Minibüs

1 Adet

Faal

17

1997Model Tofaş Şahin S Binek Otomobil

1 Adet

Faal

 

15- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 10.00 ile 15:00 saatleri arasında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Şingah Mahallesi Polis Lojmanları otoparkı adresinde görülebilir

16-Değer Tespit Komisyonunca belirlenen tahmini bedel 89.125,00 TL. dir.

17-İhale açık artırma usulü yapılacaktır.

18- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

19- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • PEKAY
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS